Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 23. lutego 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Nab鏎 na stanowisko
Kontakt
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Wybory :: Wybory samorz康owe 2014r.
Informacja o uprawnieniach wyborc闚 niepe軟osprawnych w wyborach do organ闚 samorz康u terytorialnego

Za陰czniki:
  » Informacja o uprawnieniach wyborc闚 niepe軟osprawnych (214 KB)
  » WZ紑 WNIOSKU OSPORZ.ZENIE AKTU PEΛOMOCNICTWA DO GΜSOWANIA (152 KB)
  » ZGODA NA PRZYJ犴IE PEΛOMOCNICTWA DO GΜSOWANIA (147 KB)
  » ZGΜSZENIE ZAMIARU GΜSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORC NIEPEΛOSPRAWNEGO (192 KB)

 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

      PA垶TWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-432-2/14

Informacja
o uprawnieniach wyborców niepe軟osprawnych

Pa雟twowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepe軟osprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pó幡. zm.).

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepe軟osprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach g這sowania;

2) w豉軼iwym dla siebie okr璕u wyborczym i obwodzie g這sowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajduj帷ych si najbli瞠j miejsca zamieszkania wyborcy niepe軟osprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepe軟osprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie g這sowania na obszarze gminy:

a) w豉軼iwej ze wzgl璠u na miejsce jego sta貫go zamieszkania albo

b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów stanowi帷ych jednostek samorz康u terytorialnego oraz w wyborach wójta).

5) komitetach wyborczych bior帷ych udzia w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach g這sowania.

Informacje te s przekazywane wyborcy niepe軟osprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materia豉ch informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imi (imiona) oraz adres sta貫go zamieszkania.

Informacje, o których mowa wy瞠j, s tak瞠 dost瘼ne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomo軼i w sposób zwyczajowo przyj皻y w danej gminie.

II.  Prawo do g這sowania korespondencyjnego

G這sowa korespondencyjnie mog wyborcy posiadaj帷y orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe軟osprawno軼i w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu osób niepe軟osprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó幡. zm.), w tym tak瞠 wyborcy posiadaj帷y orzeczenie organu rentowego o:

1) ca趾owitej niezdolno軼i do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolno軼i do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z pó幡. zm.);

2) niezdolno軼i do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) ca趾owitej niezdolno軼i do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a tak瞠 osoby о sta貫j albo d逝gotrwa貫j niezdolno軼i do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys逝guje zasi貫k piel璕nacyjny.

Zamiar g這sowania korespondencyjnego powinien by zg這szony przez wyborc niepe軟osprawnego wójtowi najpó幡iej w 20. dniu przed dniem wyborów (termin wyd逝穎ny zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Zg這szenie mo瞠 by dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawiera nazwisko i imi (imiona), imi ojca, dat urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, o鈍iadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zg這szenie, a tak瞠 wskazanie adresu sta貫go zamieszkania, na który ma by wys豉ny pakiet wyborczy.

Do zg這szenia nale篡 do陰czy kopi aktualnego orzeczenia w豉軼iwego organu orzekaj帷ego o ustaleniu stopnia niepe軟osprawno軼i. Je瞠li zg這szenia dokonano ustnie, wyborca musi odr瑿nie przekaza orzeczenie urz璠owi gminy.

W zg這szeniu wyborca mo瞠 za膨da przes豉nia mu wraz z pakietem wyborczym nak豉dki na kart do g這sowania sporz康zonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skre郵ony ze spisu w obwodzie w豉軼iwym dla miejsca sta貫go zamieszkania i uj皻y w spisie wyborców w obwodzie g這sowania w豉軼iwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów g這sowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce sta貫go zamieszkania.

Wyborca, nie pó幡iej ni 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urz璠u gminy pakiet wyborczy, który zostanie dor璚zony wy陰cznie do r彗 w豉snych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzaj帷ego to窺amo嗆 i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Je瞠li wyborca nie mo瞠 potwierdzi odbioru, dor璚zaj帷y sam stwierdzi dat dor璚zenia oraz wska瞠 odbieraj帷ego i przyczyn braku jego podpisu.

W przypadku nieobecno軼i wyborcy pod wskazanym adresem dor璚zaj帷y umie軼i zawiadomienie o terminie powtórnego dor璚zenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to mo磧iwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego dor璚zenia nie mo瞠 by d逝窺zy ni 3 dni od dnia pierwszego dor璚zenia.

W sk豉d pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz: koperta zwrotna, karty do g這sowania, koperta na karty do g這sowania, o鈍iadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g這su na karcie do g這sowania, instrukcja g這sowania korespondencyjnego i ewentualnie nak豉dka na karty do g這sowania sporz康zona w alfabecie Braille'a - je瞠li wyborca za膨da jej przes豉nia.

Na karcie do g這sowania wyborca oddaje g這s, w sposób okre郵ony w informacji znajduj帷ej si w dolnej cz窷ci karty do g這sowania. Nale篡 pami皻a, 瞠 znakiem „x" s dwie linie przecinaj帷e si w obr瑿ie kratki przeznaczonej na oddanie g這su.

Po oddaniu g這su karty do g這sowania nale篡 umie軼i w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do g這sowania" i kopert t zaklei. Niezaklejenie koperty na karty do g這sowania spowoduje, 瞠 karty do g這sowania nie b璠 uwzgl璠nione przy ustalaniu wyników g這sowania.

Zaklejon kopert na karty do g這sowania nale篡 w這篡 do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej nale篡 tak瞠 w這篡 o鈍iadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g這su. Przed w這瞠niem o鈍iadczenia do koperty nale篡 wpisa na nim miejscowo嗆 i dat jego sporz康zenia oraz w豉snor璚znie je podpisa. Niew這瞠nie o鈍iadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, 瞠 karty do g這sowania nie b璠 uwzgl璠nione przy ustalaniu wyników g這sowania.

Kopert zwrotn nale篡 zaklei i nada na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy g這suj帷ego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej mo瞠 nast徙i nie pó幡iej ni ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca mo瞠 ustali w trakcie dor璚zania mu pakietu wyborczego.

Wyborca mo瞠, do czasu zako鎍zenia g這sowania, osobi軼ie dostarczy kopert zwrotn do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje si na kopercie zwrotnej.

G這sowa korespondencyjne nie mog wyborcy niepe軟osprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach g這sowania utworzonych w zak豉dach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo貫cznej, zak豉dach karnych i aresztach 郵edczych, a tak瞠 wyborcy, którzy udzielili pe軟omocnictwa do g這sowania.

III.  Prawo do g這sowania przez pe軟omocnika

Wyborcy niepe軟osprawni, o których mowa w cz窷ci II informacji dotycz帷ej g這sowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpó幡iej w dniu g這sowania uko鎍z 75 lat, maj prawo do g這sowania za po鈔ednictwem pe軟omocnika. G這sowa przez pe軟omocnika mo積a tylko w kraju.

Pe軟omocnikiem mo瞠 by osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj帷y pe軟omocnictwa do g這sowania.

Pe軟omocnikiem nie mo瞠 by osoba wchodz帷a w sk豉d komisji obwodowej w豉軼iwej dla obwodu g這sowania osoby udzielaj帷ej pe軟omocnictwa do g這sowania, a tak瞠 m篹owie zaufania, jak równie osoby kandyduj帷e w wyborach.

Pe軟omocnictwo mo積a przyj望 tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je瞠li co najmniej jedn z nich jest wst瘼ny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zst瘼ny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma鹵onek, brat, siostra lub osoba pozostaj帷a w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe軟omocnika.

Pe軟omocnictwa udziela si przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urz璠u gminy upowa積ionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporz康zania aktów pe軟omocnictwa do g這sowania.

W celu sporz康zenia aktu pe軟omocnictwa wyborca sk豉da wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Wniosek nale篡 z這篡 najpó幡iej w 9. dniu przed dniem wyborów. Wzór wniosku ustalony zosta przez Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji i jest do陰czony do informacji.

Do wniosku nale篡 do陰czy:

  • pisemn zgod osoby maj帷ej by pe軟omocnikiem na przyj璚ie pe軟omocnictwa - wzór zgody na przyj璚ie pe軟omocnictwa ustalony zosta przez Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji i jest do陰czony do informacji;
  • kopi aktualnego orzeczenia w豉軼iwego organu orzekaj帷ego o ustaleniu stopnia niepe軟osprawno軼i, je瞠li wyborca udzielaj帷y pe軟omocnictwa w dniu g這sowania nie b璠zie mia uko鎍zonych 75 lat.

Akt pe軟omocnictwa jest sporz康zany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, 瞠 wyborca we wniosku zwróci si o jego sporz康zenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofni璚ia udzielonego pe軟omocnictwa. Cofni璚ie pe軟omocnictwa nast瘼uje przez z這瞠nie najpó幡iej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego o鈍iadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporz康zono akt pe軟omocnictwa, lub dor璚zenie takiego o鈍iadczenia w豉軼iwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g這sowania.

Wyborca, który udzieli pe軟omocnictwa mo瞠 g這sowa osobi軼ie w lokalu wyborczym, je瞠li wcze郾iej nie odda g這su pe軟omocnik. G這sowanie osobiste przez wyborc powoduje wyga郾i璚ie pe軟omocnictwa.

G這sowania przez pe軟omocnika nie przeprowadza si w: obwodach g這sowania utworzonych w zak豉dach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo貫cznej, zak豉dach karnych i aresztach 郵edczych.

IV. G這sowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepe軟osprawnych

Wyborca niepe軟osprawny mo瞠 g這sowa osobi軼ie w lokalu wyborczym w obwodzie g這sowania w豉軼iwym dla jego miejsca zamieszkania. Mo瞠 tak瞠 g這sowa w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym tak瞠 w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepe軟osprawnych. W tym celu powinien on z這篡 wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie g這sowania na obszarze gminy:

a) w豉軼iwej ze wzgl璠u na miejsce jego sta貫go zamieszkania albo

b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów stanowi帷ych jednostek samorz康u terytorialnego oraz w wyborach wójta).

Wniosek sk豉da si w urz璠zie gminy najpó幡iej w 5. dniu przed dniem wyborów.

Wyborca zostanie skre郵ony ze spisu wyborców w obwodzie w豉軼iwym dla miejsca sta貫go zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepe軟osprawnych dost瘼na jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów g這sowania, najpó幡iej w 30. dniu przed dniem wyborów.

V.  G這sowanie w lokalu wyborczym przy u篡ciu nak豉dki na kart do g這sowania sporz康zonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepe軟osprawny mo瞠 tak瞠 g這sowa przy u篡ciu nak豉dki na kart do g這sowania sporz康zonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kart do g這sowania wyda wyborcy niepe軟osprawnemu, na jego pro軸, nak豉dk na t kart. Po oddaniu g這su wyborca obowi您any jest zwróci komisji obwodowej nak豉dk na kart.

VI.  Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie g這sowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepe軟osprawnemu, na jego pro軸, mo瞠 pomaga w g這sowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym tak瞠 niepe軟oletnia. Pomoc ta mo瞠 mie tylko techniczny charakter; nie mo瞠 ona polega na sugerowaniu wyborcy sposobu g這sowania lub na g這sowaniu w zast瘼stwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na 篡czenie wyborcy niepe軟osprawnego w pomieszczeniu za zas這n przebywa豉 osoba udzielaj帷a pomocy. Osob t nie mo瞠 by cz這nek komisji ani m捫 zaufania.

Natomiast komisja jest obowi您ana, na pro軸 wyborcy niepe軟osprawnego, do przekazania ustnie tre軼i obwieszcze wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych bior帷ych udzia w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Za陰cznikiem do niniejszej informacji jest informacja Pa雟twowej Komisji Wyborczej o up造wie terminów zwi您anych z uprawnieniami wyborców niepe軟osprawnych.

 

Przewodnicz帷y Pa雟twowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


« powr鏒

Informacj wytworzy: - 2014-10-02 14:30:59
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2014-10-02 14:30:59
Utworzony: 2014-10-02 14:30:59 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2014-10-02 14:34:28 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony