Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 22. lutego 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Nab鏎 na stanowisko
Kontakt
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Zam闚ienia Publiczne :: Zapytania ofertowe :: Zapytania ofertowe 2019r.
Zapytanie cenowe na „Dostaw sprz皻u komputerowego wraz z niezb璠nym wyposa瞠niem oraz oprogramowaniem operacyjnym”

Za陰czniki:
  » zapytanie cenowe (1587 KB)
  » Za陰cznik nr 1 (513 KB)
  » za陰cznik nr 2 (419 KB)
  » za陰cznik nr 3 (325 KB)

 

                                                     S逝szków, dnia 26.07.2019 r.

 

ZP.271.8W.2019

 

ZAPYTANIE CENOWE
dotycz帷e zamówie poni瞠j 30 000 euro

 

Zamawiaj帷y Gmina Mycielin

 

 

W zwi您ku z realizacj przez Gmin Mycielin projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszka鎍ów województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego", POPC.03.01.00-00-0086/18

 

wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Spo貫cze雟twa, Dzia豉nia 3.1: Dzia豉nia szkoleniowe na rozwój kompetencji cyfrowych,
ZAPRASZAMY DO ZΜ浩NIA OFERTY CENOWEJ NA:

„Dostaw sprz皻u komputerowego wraz z niezb璠nym wyposa瞠niem oraz oprogramowaniem operacyjnym"
1. Zamawiaj帷y:
GMINA MYCIELIN
Z SIEDZIB W SΣSZKOWIE 27
NIP 968-085-77-20
REGON 250855469

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przeno郾ych wraz z niezb璠nym wyposa瞠niem oraz oprogramowaniem operacyjnym. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Za陰cznik nr 1.
Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 przedmiot dostawy ma by fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny, tj. posiadaj帷y wszelkie akcesoria, przewody oraz kable niezb璠ne do u篡tkowania.

Przedmiot dostawy ma posiada deklaracje zgodno軼i CE oraz odpowiada normom europejskim i krajowym, a tak瞠 posiada odpowiednie atesty, certyfikaty, 鈍iadectwa jako軼i (je郵i dotyczy).
Wykonawca zobowi您any jest przekaza Zamawiaj帷emu licencje jak równie wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz Zamawiaj帷ego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji j瞛ykowej. Wykonawca zobowi您uje si dostarczy we w豉snym zakresie i na w豉sny koszt przedmiot zamówienia do Zamawiaj帷ego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w trakcie transportu. W przypadku uszkodze ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 za powsta貫 szkody.


Ilekro w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zosta造 znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania równowa積e. Równowa積o嗆 polega na mo磧iwo軼i zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegó這wym opisie przedmiotu zamówienia mog by podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy w豉sne producentów, materiaów i urz康ze podane w szczegó這wym opisie nale篡 rozumie jako preferowanego typu w zakresie okre郵ania minimalnych wymaga jako軼iowych. Nie s one wi捫帷e i mo積a dostarczy elementy równowa積e, które posiadaj co najmniej takie same lub normy, parametry techniczne, jako軼iowe, funkcjonalne, b璠帷e to窺ame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obni膨 okre郵onych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowi您any jest w takim przypadku wykaza, 瞠 dostarczone przez niego artyku造 spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego, w zwi您ku z czym musi z這篡 z ofert szczegó這w specyfikacj oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodno軼i z niniejsz specyfikacj, tak aby Zamawiaj帷y móg stwierdzi czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spe軟ia kryteria równowa積o軼i. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie maj na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, a jedynie sprecyzowanie oczekiwa jako軼iowych Zamawiaj帷ego.
Zamawiaj帷y wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 24 - miesi璚znej gwarancji r瘯ojmi na oferowany przedmiot zamówienia.

Wspólny S這wnik Zamówie CPV:
30213100-6 Komputery przeno郾e

3. Warunki udzia逝 w post瘼owaniu:
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunków udzia逝 w post瘼owaniu.

4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia
Kryterium II - Okres gwarancji i r瘯ojmi

5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia 80% - 80 pkt. (maksymalnie)
Kryterium II - Okres gwarancji i r瘯ojmi 20% - 20 pkt. (maksymalnie)

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spe軟ienie danego kryterium oceny oferty: Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia
Obejmuje cen wykonania dostawy. Oferta z najni窺z cen otrzyma maksymaln ilo嗆 punktów = 80 pkt., oferty nast瘼ne b璠 oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najta雟zej wg wzoru:
C= [Cmin/Cbad] x 100 x 0,8 gdzie:
C - liczba punktów za ocen ofertow Cmin- najni窺za cena ofertowa spo鈔ód badanych Cbad - cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilo嗆 punktów zostanie ostatecznie ustalona z dok豉dno軼i do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokr庵le matematycznych.
Kryterium II - Okres gwarancji i r瘯ojmi:
Za utrzymanie gwarancji i r瘯ojmi na poziomie 24 m-cy- 0 pkt.
Za udzielenie gwarancji i r瘯ojmi na poziomie 30 m-cy - 10 pkt.
Za udzielenie gwarancji i r瘯ojmi na poziomie 36 m-cy - 20 pkt.

Oferty nale篡 sk豉da do: 05.08.2019 roku do godziny 1000, w Urz璠zie Gminy Mycielin
S逝szków 27, 62-831 Korzeniew


7. Forma z這瞠nia oferty
Ofert nale篡 z這篡:
 w formie zeskanowanego dokumentu drog elektroniczn na adres e-mail: urzad@mycielin.pl wówczas w temacie wiadomo軼i nale篡 wpisa „Oferta w post瘼owaniu ZP.271.8W.2019"
 Osobi軼ie lub poczt/kurierem na adres: Urz康 Gminy Mycielin, S逝szków 27, 62-831 Korzeniew, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopert nale篡 opisa nast瘼uj帷o: „Dostawa sprz皻u komputerowego wraz z niezb璠nym wyposa瞠niem oraz oprogramowaniem operacyjnym". Nie otwiera przed dniem 05.08.2019 r. przed godzin 1000

8. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia udzielenia zamówienia do 19.08.2019 r.

9. Informacja na temat powi您a osobowych lub kapita這wych
Nie dotyczy
10. Okre郵enie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia:
 Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie le篡 w interesie Zamawiaj帷ego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiaj帷ego.
 Zamiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku, gdy wykonanie zamówienia w okre郵onym pierwotnym terminie nie le篡 w interesie Zamawiaj帷ego lub jego wykonanie jest niemo磧iwe ze wzgl璠u na czynniki niezale積e od Zamawiaj帷ego i Wykonawcy.
Zmiany umowy wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem niewa積o軼i.

11. Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych:
Nie dotyczy.

12. Informacja o planowanych zamówieniach uzupe軟iaj帷ych:
Nie dotyczy.

13. Postanowienia ko鎍owe:
 Brak zaoferowania cho熲y jednej pozycji w ka盥ej cz窷ci zamówienia na któr Wykonawca sk豉da ofert, spowoduje odrzucenie oferty. Cena ma obejmowa wszystkie elementy wynikaj帷e ze szczegó這wego opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dostawy.
 W przypadku wyst徙ienia pyta do og這szenia mo積a je kierowa poprzez e-mail na adres: projekty@mycielin.pl do dnia 31.07.2019r.
 Og這szenie mo瞠 by zmienione przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y przed逝瘸 termin sk豉dania ofert o czas niezb璠ny do wprowadzenia zmian w ofertach, je瞠li jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzanych zmian.
 Oferta musi si sk豉da z nast瘼uj帷ych dokumentów:
 Formularz ofertowy;
 Pe軟omocnictwo do podpisania oferty w przypadku sk豉dania oferty przez pe軟omocnika;
 Uzupe軟iony opis przedmiotu zamówienia;
 Zaparafowany projekt umowy.

 


W imieniu Zamawiaj帷ego,

 

.............................................
Podpis

 

 

Za陰czniki:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Za陰cznik nr 1;
2. Formularz ofertowy - Za陰cznik nr 2;
3. Projekt umowy - Za陰cznik nr 3.


« powr鏒

Informacj wytworzy: - 2019-07-26 14:53:44
Zatwierdzi do publikacji: Rafa Szel庵owski - 2019-07-26 14:53:44
Utworzony: 2019-07-26 14:53:44 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-08-01 10:44:25 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony