Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
poniedziałek, 18. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Wybory :: Wybory ławników sądowych :: Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
Zasady wyboru ławników do sądów powszechnych

Załączniki:
  » Zasady wyboru ławników do sądów powszechnych (107 KB)

Nowe zasady wyboru ławników do sądów powszechnych

 

            Nowe zasady wyboru do sądów powszechnych , które  określone  zostały   ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) wprowadzają dość istotne zmiany. 

            27 maja 2011 r. prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Mycielin na kadencję 2012-2015:

-do Sądu Rejonowego w Kaliszu - 2 ławników, w tym do Sądu Pracy 1.

 

Według  nowych zasad do dnia 30 czerwca 2011 r.:

1)     prezesi właściwych sądów

2)     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych

3)     co najmniej pięćdziesięciu obywateli   mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

 - zgłaszają Radzie Gminy Mycielin kandydatów na ławników

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną  do Rady Gminy po 30 czerwcu 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu ( czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada stwierdzi w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące  wymogi formalne:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i  obywatelskich

2)  jest nieskazitelnego charakteru

3)  ukończyła 30 lat

4)  jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

5)  kandydowania co najmniej od roku

6)  nie przekroczyła 70 lat

7)  jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika

8)  posiada co najmniej wykształcenie średnie

 

Zgodnie z art.159.§ 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych , ławnikami  nie mogą być:

1)       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)       osoby wchodzące w skład organów , od których orzeczenia można żądać

3)       skierowania   sprawy na drogę postępowania sądowego,

4)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane z

5)       ściganiem przestępstw i wykroczeń,

6)       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

7)       radcy prawni i aplikanci radcowscy,

8)       duchowni,

9)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

10)  funkcjonariusze   Służby Więziennej,

11)  radni gminy, powiatu i województwa,

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące  dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu

postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub  

przestępstwo skarbowe

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia .

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego  przez obywateli dołącza się listę osób zawierająca imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia Kandyda na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy podejmuje uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

 

Sposób postępowania z dokumentami złożonymi radzie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego udostępniania określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Należy mieć przy tym na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie. 

 

Przez przystąpieniem do wyborów Rada Gminy uchwałą powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Rada Gminy zasięga od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika Policja uzyskuje i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Ławników Rada Gminy wybiera w głosowaniu tajnym.

 

Listę wybranych ławników wraz ze zgłoszonymi i załączonymi do nich dokumentami Rada Gminy przesyła prezesowi właściwego sądu, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych rada wskazuje ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wzór karty zgłoszenia     udostępnia się w Urzędzie Gminy Mycielin, można go także pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl oraz   www.kalisz.so.gov.pl   oraz www.bip.mycielin.pl 

Informacja:

do 14.06.2011 roku można zgłaszać kandydatów według starych zasad. Wraz z  wejściem w życie( tj. od 15.06.2011) nowelizacji zmieniającej zasady naboru ławników,  wybory  kandydatów na ławników muszą odbywać się na nowych zasadach. (dokumenty wcześniej złożone będą podlegać uzupełnieniu.).

Druk , które  można  pobrać   ze   stron  internetowych    to  druki  obowiązujące  w  świetle  starych przepisów , gdyż  na  chwilę  obecną  nie  ukazało  się   jeszcze  rozporządzenie   wykonawcze do ustawy.


« powrót

Informację wytworzył: Ilona Ryżak - 2011-06-07 09:28:45
Zatwierdził do publikacji: Ilona Ryżak - 2011-06-07 09:28:45
Utworzony: 2011-06-07 09:28:45 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony