Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 06. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Wybory :: Referendum ogólnokrajowe 2015r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

Załączniki:
  » Załącznik (203 KB)
  » Załącznik (1040 KB)
  » Załącznik (115 KB)

Dz.U.2003.74.671

2011.02.09              zm.        Dz.U.2011.17.86           § 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

(Dz. U. z dnia 2 maja 2003 r.)

Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1)  sposób zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych;

2)  wzór zgłoszenia kandydatów do komisji obwodowych;

3)  szczegółowy tryb powoływania komisji obwodowych, w tym tryb przeprowadzania losowania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  "ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;

2)  "podmiocie uprawnionym" - należy przez to rozumieć podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy;

3)  "komisji obwodowej" - należy przez to rozumieć obwodową komisję do spraw referendum, o której mowa w art. 13 ustawy.

§ 2. 1. Podmiot uprawniony, dokonując zgłoszenia właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) nie więcej niż po jednym kandydacie na członka każdej komisji obwodowej w gminie, stosuje wzór stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1)  nazwę podmiotu uprawnionego oraz nazwę i adres organu upoważnionego do reprezentowania go na zewnątrz, a także imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do dokonywania zgłoszenia;

2)  imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka komisji obwodowej;

3)  nazwę gminy oraz numer komisji obwodowej, do której następuje zgłoszenie;

4)  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji obwodowej.

3. Zgłoszenie podpisuje osoba reprezentująca podmiot uprawniony albo osoba upoważniona przez ten podmiot.

4. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie albo uwierzytelnioną kopię zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy.

5. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia podmiotu uprawnionego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu gminy, po okazaniu oryginału upoważnienia.

§ 3. 1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej komisji obwodowej w danej gminie.

2. W przypadku zgłoszenia tego samego kandydata do kilku komisji obwodowych rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.

3. W przypadku zgłoszenia przez podmiot uprawniony więcej niż jednego kandydata do komisji obwodowej rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata wpisanego w pierwszej kolejności.

4. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów podmiot uprawniony, który dokonał zgłoszenia, może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji obwodowej. W miejsce wycofanego kandydata można zgłosić nowego kandydata.

§ 4. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowych, które spełniają warunki określone w przepisach ustawy oraz w § 2-3.

2. Przywrócenie terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji obwodowych jest niedopuszczalne.

§ 5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w miarę dokonywania zgłoszeń tworzy wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji obwodowych w ten sposób, że w wykazie utworzonych obwodów głosowania zawierającym numery obwodów i adresy siedzib komisji obwodowych wpisuje przy każdym z obwodów nazwiska i imiona prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji obwodowych oraz dane wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1-3.

§ 6. 1. W przypadku konieczności ustalenia składu komisji obwodowej w trybie publicznego losowania, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, informację o miejscu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości publicznej co najmniej na 2 dni przed losowaniem, wywieszając zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym. W informacji podaje się numery obwodów głosowania objętych losowaniem składu komisji obwodowych oraz liczbę zgłoszonych kandydatów do każdej z tych komisji.

2. Losowania członków komisji obwodowej dokonuje się odrębnie do każdej komisji.

3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert wójt lub burmistrz (prezydent miasta) losuje:

1)  8 kopert, jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na jeden dzień;

2)  10 kopert, jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa dni.

4. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.

5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się:

1)  datę i godzinę losowania;

2)  odrębnie dla każdej komisji obwodowej - jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie;

3)  imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji obwodowej;

4)  nazwy podmiotów uprawnionych, które dokonały zgłoszenia kandydatów wylosowanych do składu komisji.

6. Po przeprowadzeniu losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje w skład komisji obwodowej wylosowanych kandydatów.

§ 7. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia osoby zainteresowane o powołaniu ich w skład komisji obwodowej.

2.  Składy komisji obwodowych wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej. Informacja o składzie komisji obwodowej powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład.

§ 8. 1.  W przypadku wygaśnięcia członkostwa osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej powodującego zmniejszenie składu tej komisji poniżej 5 osób, gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na jeden dzień, i poniżej 7 osób, gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa dni, wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje uzupełnienia jej składu odpowiednio do 5 osób lub do 7 osób, spośród osób stale zamieszkałych na obszarze tej gminy.

2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w komisji obwodowej osoby wskazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powołuje on inną osobę spośród pracowników, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 9. W przypadku pierwszego referendum ogólnokrajowego zarządzonego po wejściu w życie ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) rozpatruje tylko te zgłoszenia kandydatów, które zostały dokonane w terminie skróconym na podstawie art. 96 pkt 5 ustawy.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


« powrót

Informację wytworzył: - 2015-07-08 10:20:07
Zatwierdził do publikacji: - 2015-07-08 10:20:07
Utworzony: 2015-07-08 10:20:07 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-07-08 10:20:56 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony